Turkish Neurosurgery 2021 , Vol 31 , Num 3
The Combination of N-methyl-D-aspartate Receptor Antagonists and MSCs Therapy may have a Multiplier Effect in Spinal Cord Injury
Jian Xu1,Yanlin HUANG1,Chengruibo WANG1, Hui YUETONG1,Tao JIANG1,Zhang YANLONG2,Fang WEI2,Wang KEQIANG2,Meng HUIPENG2,Yang SHUWANG1, Dong HUAJIANG1,Bin HAO2
1Logistics University of Chinese People?s Armed Police Forces, Tianjin 300189, China
2Tianjin University, Department of Biomedical Engineering, 92 Weijin Road, Nankai District, Tianjin 300072, China
3Tianjin Medical University General Hospital, Department of Radiotherapy, 154 Anshan Road, Heping District, Tianjin 300052, China
DOI : 10.5137/1019-5149.JTN.29716-20.2 Keywords :
Corresponding author : Dong HUAJIANG, dhj_424@163.com